Často kladené dotazy

Nejčastěji kladené dotazy

1) Jak zjistím, zda se vztahuje nové Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu na mě?

Odpověď: Na tuto otázku si nejlépe odpovíte sami, pokud si odpovíte kladně na jednoduhochou otázku: Zacházím s hořlavými látkami (plyny, páry, kapaliny, prachy), které mohou vytvářet atmosféru nebezpečnou výbuchem?

2) Vztahuje se Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. na práci s výbušnými a chemicky nestabilními látkami a ochranu před výbuchem?

Odpověď: Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. se nevztahuje na práci s výbušnými a chemickými nestabilními látkami. Je nutno zdůraznit, že při výrobě výbušin se však mohou používat komponenty, rozpouštědla, chemikálie, které mohou vytvářet výbušnou atmosféru a pak se na tyto subjekty Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (ATEX 137) vztahuje.

3) Jsme výrobci mražených výrobků. Existuje zde riziko nebezpečí výbuchu při výrobě?

Odpověď: Zřejmě zde nebude hrozit nebezpečí od samotných výrobků (prach), ale bude zde hrozit riziko od chladicího média, např. čpavku při náhodném úniku. Pro zhodnocení rizik by bylo nutno předložit více podkladů.

4) Jaké jsou sankce za nedodržení (nesplnění) požadavků Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.?

Odpověď: Dozor nad tímto nařízením vlády provádí oblastní inspektoráty práce, které jsou oprávněny udělovat sankce za nesplnění požadavků.

5) V případě, že si nechám zpracovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem externí firmou, kdo nese plnou zodpovědnost za jeho správnost?

Odpověď: Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ukládá povinnosti zaměstnavateli naplňovat minimální požadavky pro zajištění bezpečnosti práce. Odpovědnost před orgány dozoru může vést i externí firma, ale je to pak předmětem obchodní smlouvy.

6) Jsme majitelé skladu s barvami, týká se Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (ATEX 137) i nás ?

Odpověď: Ano. Barvy (nátěrové hmoty) jsou obecně považovány za hořlavé látky. (Pozor ! Vodou ředitelné barvy mohou mít bod vzplanutí a tudíž hořlavé).

7) Jsme majitelé čerpacích stanic, týká se Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. i nás?

Odpověď: Ano. Pohonné hmoty jsou hořlavé kapaliny a tudíž se na ně vztahuje Dokumentace o ochraně před výbuchem (NV č. 406/2004 Sb.).

8) Neměli by o tomto novém Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. nejdříve vědět všichni dodavatelé zařízení, aby při jejich zapojování postupovali v souladu s tímto nařízením a já nemusel při pozdějším zjištění, že zapojení není v souladu s tímto nařízením, znovu investovat?

Odpověď: Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (ATEX 137) se vztahuje a ukládá povinnosti zaměstnavateli. Při uvádění nové technologie musí mít zaměstnavatel zpracovanou Dokumentaci o ochraně před výbuchem (dále jen DOPV) ke dni uvedení do provozu. Dobrou praxí je, že tak jak probíhá harmonogram prací na zavádění technologie (projektová příprava, dodávka) probíhají i práce na DOPV, aby se investor (zaměstnavatel) vyvaroval právě Vámi zmiňovanému problému. Na dodavatele zařízení se do prostředí s nebezpečím výbuchu vztahuje Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (ATEX 100).

9) Nic o tomto novém Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. nevíme, je možno někde zajistit proškolení našich pracovníků?

Odpověď: Ano. Naše firma nabízí semináře k tomuto nařízení. Je možno zajistit školení i u zákazníka, které je přizpůsobeno požadavkům a problematice zákazníka.

10) Jestliže se naší firmy toto Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. týká, musí naší zaměstnanci podstoupit nějaká školení?

Odpověď: Školení pracovníků a zodpovědných osob vystavených riziku výbušného prostředí je nutné. Nařizuje to nařízení vlády a musí být součástí Dokumentace o ochraně před výbuchem.

11) Kontrolní orgán bude kontrolovat pouze správnost Dokumentace o ochraně před výbuchem nebo také přijatá technická opatření podle zpracované dokumentace ?

Odpověď: Oblastní inspektoráty práce (OIP) budou kontrolovat, zda je zpracována a aktualizována Dokumentace o ochraně před výbuchem a samozřejmě realizaci přijatých opatření. OIP může stanovit nápravná opatření s termínem na jejich odstranění.

12) Jaké náklady toto Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. může přinést?

Odpověď: Výše nákladů je individuální. Pro lepší orientaci uvádíme rozsah opatření technických a organizačních, které může tato směrnice přinést:

  • příprava Dokumentace o ochraně před výbuchem,
  • zavedení klasifikace zón, výstražných značek atd.,
  • náklady související s navýšením energií nebo mzdových nákladů,
  • technická opatření, výměny technologií, protivýbuchová opatření, stavební úpravy,
  • školení zaměstnanců,
  • režijní náklady

Zpět