Služby a řešení - Laboratoře

Měření prašnosti

• měření sedimentujícího prachu pro stanovení četnosti úklidu
• měření polétavého prachu ve vztahu k EX prostředí a stanovení zón s nebezpečím výbuchu uvnitř i vně technologií dle ČSN EN 60079-10-2 ed.2.
• měření polétavého prachu ve vztahu k hygienickým požadavkům
• speciální měření dle zadání objednatele

 

Měření úniků hořlavých plynů a par

• měření úniků hořlavých plynů a par ve vztahu k EX prostředí a stanovení zón nebezpečí výbuchu uvnitř i vně technologií dle ČSN EN 60079-10-1 ed.2.
• měření koncentrací kyslíku (LOK)

 

Měření požárně technických charakteristik látek

• plnění požadavků dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
• stanovení technicko bezpečnostních parametrů hořlavých prachů ve vztahu k EX prostředí - sítová analýza, dolní mez výbušnosti, teploty vzplanutí a vznícení v usazeném i v rozvířeném stavu, výbuchové parametry, minimální zápalná energie atd.
• stanovení technicko bezpečnostních parametrů hořlavých plynů a par ve vztahu k EX prostředí - dolní/horní mez výbušnosti, teploty/body vzplanutí a vznícení, limitní obsah kyslíku, atd.
• speciální zkoušky/testy hořlavých látek dle zadání objednatele

 

Měření oteplení a úniků tepla

• měření oteplení, horkých povrchů termovizí
• měření úniků tepla termovizí

 

Měření antistatických vlastností

• měření antistatických vlastností oděvů dle ČSN EN 1149-1
• měření uzemnění antistatických vlastností pomůcek (žebříky, nálevky, plasty, hadice, potrubí, atd.)
• měření antistatických vlastností dopravníkových pasů, řemenů atd.
• měření uzemnění včetně zpracování revizních zpráv
• měření vodivosti sypkých materiálů a kapalin

 

 

Zpět