Przepisy i akty prawne

Wykaz ustaw i aktów prawnych:

1. Przepisy związane z zagrożeniem wybuchu

Dyrektywa ATEX 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Co określa Dyrektywa ATEX 94/9/WE ?

Dyrektywa 94/9/WE wprowadza podział sprzętu i systemów ochronnych, do których się odnosi, na grupy sprzętu i kategorie; dyrektywa ta określa sposób klasyfikacji przez pracodawcę miejsc, gdzie atmosfera wybuchowa może istnieć w postaci strefy, a także określa grupy i kategorie sprzętu i systemów ochronnych, które powinny być stosowane w każdej strefie.

2. Rozporządzenie wprowadzające dyrektywę ATEX 94/9/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203).

Dyrektywa ATEX 99/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG).

3. Dyrektywa ATEX 1999/92/WE stawia wymagania pracodawcom w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach narażenia na występowanie atmosfer wybuchowych

Rozporządzenie wprowadzające dyrektywę ATEX 99/92/WE Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenie m.in. precyzuje jak powinno być wykonane pomieszczenie pracy gdzie występuje zagrożenie wybuchem (§15 pkt. 3,4, §16pkt.2) oraz stawia wymagania odnośnie organizacji pracy na stanowiskach gdzie występuje ryzyko wybuchu §42, §45pkt 2

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

5. Rozporządzenie m.in. określa zasady obliczania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe [...] (Dz.U. z 2005r Nr 243 poz. 2063) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.(Dz.U.z 1999 r Nr 75poz.846) z późniejszymi zmianami.

Zpět