Služby a řešení - Služby pro průmyslové provozy

Zpracování Dokumentace o ochraně před výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

• hořlavé látky v posuzovaných objektech a provozech
• hodnocení rizik
• předcházení vzniku výbušné atmosféry
• klasifikace prostorů ve vztahu k EX prostředí
• technická opatření
• organizační opatření
• koordinační opatření
• hodnocení iniciačních zdrojů
• revize a aktualizace DOPV

Zpracování protokolů o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2

• stanovení prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1
• kategorizace zón dle ČSN EN 60079-10-2 pro prostory s hořlavým prachem
• kategorizace zón dle ČSN EN 60079-10-1 pro prostory s hořlavými plyny a párami
• revize a aktualizace protokolů

Zpracování studií HAZOP a SIL analýz

• zpracování studií HAZOP (Hazard and Operability Study) dle ČSN IEC 61882
• zpracování analýzy rizik SIL (Safety Integrity Level) dle ČSN EN 61508 a ČSN EN 61511
• zpracování dalších studií a analýz dle požadavků objednatele

Další služby

• zpracovávání znaleckých posudků z hlediska výbuchu hořlavých prachů, plynů a par soudním znalcem
• odborná pomoc při uvádění výrobku na trh
• revize elektro v prostorách s nebezpečím výbuchu
• zpracování analýzy rizik dle ČSN EN 13463 a ČSN EN 1127 a posouzení projektových dokumentací z hlediska rizik výbuchu
• pořádání školení a seminářů ve vztahu k EX prostředí včetně vydání osvědčení/certifikátu o absolvování, provádění pravidených školení ve firmách
• zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. - viz osvědčení
• zpracování a vedení kompletní dokumentace o ochraně před výbuchem
• inženýrská a revizní činnost v elektrotechnice, strojírenství a stavebnictví
• vedení bezpečnostní dokumentace ve firmách (bezpečnost, požární ochrana, ochrana proti výbuchu)
• pomoc při naplňování opatření z dozorových akcí orgánů dozoru (OIP, PO, ...)

Zpět